Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Den etablerte myten: Samer, makt og identitet


IWGIA Oslo  

IWGIA Oslo er en lokalgruppe under IWGIA (International Working Group for Indigenous Affairs) som jobber for urfolks rettigheter og selvbestemmelse. Organisasjonen IWGIA ble dannet i 1968 av den norske antropologen Helge Kleivan, og har siden starten hatt sterk tilknytning til Sosialantropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. IWGIA Oslo skriver og informerer i hver utgave av Antropress om aktuelle urfolkssituasjoner i verden.  

Web: sosialantropologi.org/iwgia-oslo

E-post: Christian A. Clementsen (leder): christian.iwgia.oslo@gmail.com

Samene ble utsatt for en lang og brutal fornorskningspolitikk fram til slutten av 1960-årene. Den norske stat forsøkte gjennom skolevesenet å assimilere samene inn i den norske kulturen. Samisk språk var forbudt i det offentlige rom og samer måtte beherske norsk for å få landrettigheter. 

Demonstrasjonen i 1978 mot utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget satte søkelys på samenes leveforhold i Norge. Lenge hadde den norske stat sympatisert med urfolk andre steder i verden, mens urfolket i eget land, samene, ikke nøt tilsvarende oppmerksomhet. På grunn av oppmerksomheten Alta-Kautokeino-protestene fikk hos internasjonale medier, måtte den norske stat ta et oppgjør med sin behandling av samisk befolkning de siste hundrede år.   

I Bjerkli og Selles ”Samer, makt og demokrati (2003)” påpekes det at det samiske enten blir fremstilt som eksotisk, konfliktfylt, eller usynliggjøres. Det står: ”Selv om samepolitikk og sameting de siste 10-20 år nok har medført at samiske problemstillinger er brakt fram i lyset, er fremdeles kunnskap om det samiske og interesse for det samiske i den generelle allmennheten i stor grad en mangelvare. Riksmedias behandling av samiske saker kan tyde på at de anser dette som et særfenomen som i liten grad har allmennhetens interesse”. 

At riksmediene behandler det samiske som et særfenomen er med på å undergrave den samiske identiteten.  

Generelt har jeg inntrykk av at nordmenn sitter med begrensede kunnskaper om det samiske, og ofte spiller på fordommer i møte med samer. Samer vil i mange kontekster finne det mer ”lønnsomt” å underkommunisere sin samiske identitet pga av majoritetens fordommer. En tese fremmet av Culcom-stipendiat Bente Persen sier at fornorskningspolitikken var skapt på myten av at samer var ”villmenn” og “djevelbesatte” mennesker som ved hjelp av ny tro skulle gjøres til “levedyktige nordmenn”. Denne myten om det samiske samfunnet var selve grunnlaget for hele fornorskningsprosjektet. Myten ga fornorskningen “mening” og en forklaring på hvorfor og hvordan samene skulle fornorskes. Jeg vil påstå at myten lever videre i dag, dog i nye former, noe som gjør at samene i mange tilfeller ikke blir møtt som seriøse aktører. Når samer ikke blir tatt seriøst som politiske aktører og blir ”utelatt”, betyr det at samer utestenges fra å bidra med inputs i politiske beslutningsprosesser.

I dag opplever grunnleggende samiske næringer stadig å bli presset bort fra sitt langtids virke på land og vann. Mister samene kontroll over sine tradisjonelle næringsområder, mister de ikke bare næringsgrunnlaget for å drive reindrift og annet, men også mye av selveste  eksistensen av den samiske kultur vil forsvinne. Ta for eksempel Blånisseland alpinanlegg som nylig har åpnet i Målselv kommune i Troms. I dette området har kommunene sammen med militæret, på samme måte som staten, presset ut de fleste reindriftsfamiliene. I dokumentarfilmen ”Reindrift i kamp” fra 2006 skildrer filmskaperne ”en typisk “moderniseringskonflikt” der det moderne samfunnets utvikling overkjører og går på bekostning av tradisjonell kultur og næringer. Men filmen skildrer også et demokratisk problem der samiske minoritetsinteresser ikke blir tatt hensyn til. Forsvarets og moderne menneskers “friluftsinteresser” går foran” (http://vol.no/aktuelt/?N=11058). Tilsvarende trekk finner vi i Åre i Sverige som søkte om OL i 1992. På samekonferansen i Åre i 1986 fortalte Jon Paul Persson som var knyttet til den lokale sameforeninga og Tossåsen sameby i kommunen at ”turistanleggene eter seg lenger og lenger inn over fjellet og fortrenger reindrifta. De samiske interessene må hele tiden vike. Turistnæringa som er i Åre har samene ingen styring med. Utbyggerne har alltid kommet utenfra” (Svein Lund, 1986, http://sveinlund.info/sami/turismen.htm). I denne sammenhengen kunne det for eksempel ha vært interessant å diskutere hvis OL i Tromsø i 2018 hadde blitt en realitet i forhold til samiske interesser. Det er en rekke ulike eksempler i dag hvor samene, selv etter åpningen av Sametinget i 1989, blir møtt som annenrangs politiske aktører. Vi kan spørre oss selv om fornorskningsperioden var en suksess? Det virker som om myten om det samiske er så godt etablert i vår kultur at vi ikke stiller spørsmålstegn ved hvorvidt de ulike politiske prosessene som berører samiske interesser, fremdeles ekskluderer samene fra å delta, samtidig som de stimulerer til en form for assimilering av det samiske folk. 

Den 13. september 2007 vedtok FNs generalforsamling erklæringen om urfolks rettigheter. Erklæringen understreker bl.a retten til selvbestemmelse og selvstyre, tilrettelagt utdanning, rett til å eie og bruke land, territorier og ressurser og ikke minst retten til deltakelse i beslutningsprosesser som angår de bestemte urfolkene selv. Bakgrunnen for erklæringen er en aksept av at urfolk er marginaliserte grupper i samfunnet med behov for et særlig internasjonalt vern for å sikre deres videre eksistens og overlevelse. Det er viktig å øke implementeringen av FNs nye urfolksbestemmelser i det norske systemet (samt de andre land hvor samer lever) slik at samene som folk får delta i flere beslutningsprosesser, og dermed får en sterkere stemme i saker og områder som er viktige for samer.  

Roy-Arne Varsi 
Bachelor i sosialantropologi fra UiO

Aktiv medlem i IWGIA-Oslo

Studerer sosialt arbeid ved HiF 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: