Spiller naturlig utvalg inn på gener, individer eller grupper?

Denne artikkelen er et utdrag fra et lengre og mer omfattende essay om naturlig utvelgelse i biologisk antropologi fra University College London (UCL). Leseren kan få et lite innblikk i hva biologisk antropologi omhandler.

AV KJERSTI ESKILD HAVENSTRØM
OVERSATT, OMFORMATERT OG REDUSERT AV MARIA CHRISTOPHERSEN

”Natural selection acts on genes, not individuals or groups of individuals.”

Hva er det naturlig utvalg spiller inn på? Hvilken entitet er det som blir berørt, er det gener eller individer eller grupper av individer? Dette er en diskusjon om hva som burde være fokuset i studiet av naturlig utvalg. Det er ingen som argumenterer for at naturlig utvalg spiller direkte inn på genene. Noen vil derimot hevde at genene er den entiteten som naturlig utvalg berører i siste instans, mens andre mener at denne påstanden overskygger sentrale deler av den prosessen som finner sted.
For å diskutere påstanden “natural selection act on genes, not individuals or groups of individuals” må selve påstanden brytes ned for så å undersøkes nærmere. Jeg vil først belyse debatten vedrørende seleksjonsenheter, eller units of selection, og finne ut hvorfor den er sentral i studiet av adferdens økologi (behavioural ecology). Deretter skisserer jeg teorier som støtter opp om de to tilsynelatende motsigende standpunktene. Den påfølgende drøftelsen tar utgangspunkt i å sammenligne de to standpunktene i debatten med det mål for øye at disse standpunktene kan sees under ett, belyse hverandre og sammen bidra til en bedre forståelse av det sentrale temaet; hva naturlig utvalg spiller inn på.

…det er viktig å ikke forenkle vår forståelse av naturlig utvelgelse som prosess…

Hva er det naturlig utvalg spiller inn på?

Sober og Lewontin (1998) påpeker at så lenge alle er enige om at den genetisk beste tilpassningen er avhengig av kontekst, har det da noen videre betydning hvordan historien blir fortalt? I debatten er svaret tilsynelatende alltid ja fra begge parter. Andre hevder derimot at de to standpunktene kan forsones. (Bourke 1995.)

Dawkins formulering om seleksjonsenheter kan misforstås og han viser selv til at dette har skjedd ved flere anledninger (Dawkins 1999, 1984). Disse misforståelsene later til å frustrere Dawkins. Samtidig virker motstanderne frustrert av at Dawkins og Hull med flere, ikke tar i betraktning betydningen av utvikling og miljø i formuleringen av en seleksjonsteori (Sober et al. 1984, Griffiths et al 1998). Det later til at det er uenighet om hvorvidt de forskjellige nivåene i det biologiske hierarkiet er av samme type eller ikke. Videre er det uenighet om hvorvidt bærere kun er bærere for den enheten naturlig utvelgelse spiller på, eller om bærere kan være aktive i gjenskapelsesprosessen for naturlig utvelgelse. Denne uenigheten bygger på skillet mellom replikatorer og bærere hvor replikatorene reproduseres og går i arv mens bærerne billedspråklig bærer replikatorene.

…jeg er en bærer for genene mine…

For Dawkins er genene den enheten naturlig utvelgelse spiller på. Nivå-av-seleksjon teori, eller level-of-selection theory, definerer alle nivåene i det biologiske hierarkiet som potensielle enheter for seleksjon. I tillegg legger utviklingsteorien vekt på at genene er minst like viktige som andre faktorer som spiller inn på utvikling.
Enkelte hevder at gen-seleksjon og nivå-av-seleksjon teoriene ikke er motsatser, men at de kan sees i sammenheng og at de tilbyr to komplementære tilnærminger til naturlig utvelgelse. Selv om det er uenigheter vedrørende hvordan man skal definere enhetene, så er det elementært at begge prosessene er nødvendige for at evolusjon gjennom naturlig utvelgelse skal finne sted. (Bourke 1995, Hull 1984, Dawkin 1999.)

Naturlig utvelgelse spiller på forskjellige nivå av det biologiske hierarkiet. Men Dawkins og Hull sitt skille mellom replikatorer og bærere kan tilføyes nivå-av-seleksjon toerien. I så måte kan de to teoriene være forenlige og bidra til en mer fruktbar forståelse av naturlig utvelgelse. (Bourke 1995.) Gener er ikke gener alene, men blir påvirket av andre gener, miljø og muligheter og begrensninger som skulle spille inn på utviklingen. I henhold til dette kan man ta i betraktning Dawkins (1999, 1984) påstand om at det finnes to måter å se på prosessen involvert i naturlig utvelgelse. For det første kan man se på seleksjonsenhetene hvor replikatorene er aktive i gjenskapelsesprosessen ved å reprodusere og gå i arv. For det andre kan man se på hvordan bærerne påvirker hverandre i forskjellige kontekster. Denne distinksjonen er nødvendig for at biologer skal kunne ha en gensentrert tilnærmelse, men samtidig åpne for andre aspekter ved prosessen når dette er nødvendig. (Ibid.) Seleksjonsenhetene er genene eller replikatorene fordi de er de eneste enhetene som er aktive i gjenskapelsesprosessen, men samtidig spiller naturlig utvelgelse på et større spekter av prosesser når en bærer tilpasser seg omgivelsene sine.

Konklusjon

Jeg er enig i at naturlig utvelgelse spiller inn på gener og ikke individer eller grupper av individer i den betydning at genene er seleksjonsenhetene. Men det er viktig å ikke forenkle vår forståelse av naturlig utvelgelse som prosess ved å ignorere andre deler av historien om artenes utvikling. Naturlig utvelgelse spiller også på bærere enda disse ikke er aktive i gjenskapelsesprosessen og heller ikke er seleksjonsenheter. Når man skal svare på spørsmål som hvorfor og for hva en spesifikk type oppførsel har blitt til, må man fokusere på genene som seleksjonsenheter, samtidig som man tar høyde for hvordan ytre omstendigheter spiler inn på genene som igjen åpner for muligheten for en spesifikk type oppførsel. Hvorfor synger enkelte fugler om våren? Og hvorfor varsler noen apekatter om hvor man kan finne mat, mens andre arter tier om denne type informasjon? Det later til at det er en kompleks og variert grad av muligheter og begrensninger som spiller direkte og indirekte inn på de synlige spesifikke formene for oppførsel som kommer til uttrykk hos forskjellige arter.
Dette essayet har på ingen måter kunnet fullstendig og detaljert klargjøre diskusjonen om hva naturlig utvelgelse spiller inn på. Likevel håper jeg at det kan være med på å gi ny innsikt til ikke-biologer, slik som meg selv, om hvordan levende organismer er resultatet av gener, utvikling og miljø i et intrikat samspill. Jeg er ikke overbevist om at jeg er en bærer for genene mine, men jeg ser at termen bærere kan holde stand når man skal definere seleksjonsenheten i naturlig utvelgelse.

 

Litteraturliste

Bourke, A. F. G and N. R Franks (1995) Social Evolution in Ants Princeton UP.

Dawkins, Richard (1984) Replicators and Vehicles in Genes,
Organisms, Population. Controversies Over the Units of Selection. Eds. Robert N. Brandon and Richard M. Burian. The Massachusetts Institute of Technology

Dawkins, Richard (1999) [1982] The Extended Phenotype, The long reach of the
gene. Oxford University press

Griffiths, P. E and R. D. Gray (1998) Developmental Systems and Evolutionary
Explanations in The Philosophy of Biology Eds. David Hull and Michael Ruse. Oxford university press.

Hull, David (1984) Units of Evolution: A metaphysical Essay in: Genes,
Organisms, Population. Controversies Over the Units of Selection. Eds. Robert N. Brandon and Richard M. Burian. The Massachusetts Institute of Technology

Sober, Elliot and Richard Lewontin (1984) Artifact, Cause and Genic Selection
in: Genes, Organisms, Population. Controversies Over the Units of Selection. Eds. Robert N. Brandon and Richard M. Burian. The Massachusetts Institute of Technology

2 Comments

 1. Hvis dette “essayet” er representativt for språkføringen i tidsskriftet deres kan dere like godt legge ned hele greia. Det virker som om en 14-åring har fått utvidet ordforrådet sitt en smule, mens resonneringsevnen og de språklige uttrykkene for den har stått stille. Jeg har lest maskinoversatte bruksanvisninger for vinkelslipere med bedre språk enn dette.

  ‘Hva er det naturlig utvalg spiller inn på?’ Hva med: ‘Hva spiller naturlig utvalg inn på?’
  ‘Mens bærerne billedspråklig bærer replikatorene’, ‘nivå-av-seleksjon toerien’, ‘hvorfor og for hva en spesifikk oppførsel har blitt til’, ‘Det later til at det er en kompleks og variert grad av muligheter’, ‘I henhold til dette kan man ta i betraktning’, ah Mensch!
  Dessuten: Det er betydningsforskjeller mellom konstruksjonene ‘spiller på’ og ‘spiller inn på’, men dette synes helt tilfeldig valgt. Jeg mistenker at dette er et forsøk på oversettelse av ‘act’, jeg foreslår heller ‘virke’ eller ‘fungere’. Spille!

  For ikke å snakke om skrivefeil, merkelig leddstilling og forvanskede liksomakademiske formuleringer.

  Selvinnsikt har hun i hvert fall: ‘Dette essayet har på ingen måter (sic!) kunnet fullstendig og detaljert klargjøre diskusjonen om hva naturlig utvelgelse spiller inn på.’

  Men til artikkelforfatterens forsvar: Det er mulig at ordvalget ”redusert’ av Maria Christophersen’ er fornuftig.

 2. Hei,

  og takk for kritikk.

  Ordet “redusert” var valgt med omhu, men dessverre fikk ikke alle ord like mye oppmerksomhet i hasteoversettelsen. Derfor tar jeg til meg kritikken og vil gjerne påpeke at det er slett oversetningsarbeid fra min side som ligger til grunn, ikke resonneringsevnen eller de engelske språkferdighetene til Kjersti Eskild Havenstrøm. Det oversatte utdraget er kun ment å gi “et lite innblikk i hva biologisk antropologi omhandler”, intet mer.

  For øvrig er mistanken din angående ordet “spille” helt korrekt. Den originale engelske problemstillingen er sitert øverst i teksten og lyder: ”Natural selection acts on genes, not individuals or groups of individuals.”

  Mvh
  Maria Christophersen, 14 år

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s