Sosialantropologene ved UiO sitt tidsskrift.

Tag: poteter

  • Karsten A. Solvik: Nordmenn som poteter

    I forrige nummer betraktet jeg poteten og dens rolle som konstituerende for kroppsliggjort nasjonal identitet gjennom å studere potetløpet som sosialt fenomen. Jeg uttrykket stor bekymring i forhold til konsekvensene av en slik kroppsliggjøring. Når temaet for dette nummeret av Antropress er mat, finner jeg det naturlig å ta dette videre. Jeg snakker her om […]

  • «Bare poteter får spille på laget!» – samtaler om etnisitet i en sofa

    Tekst: Trond Gjellum Undertegnede gjennomførte våren 2009 feltarbeid øst i Oslo med utgangspunkt i å studere minoritetetgutters strategier for sosial identifikasjon. I løpet av feltarbeidet merket jeg meg flere ganger at flere av informantene delte sin livsverden inn i veldig distinkte kategorier; de var utlendinger, resten var nordmenn. All form for sosial identifikasjon inneholder kategoriseringer; […]

  • Karsten: Potetløp til besvær: Bakenfor leken ligger alvoret

    Tekst: Karsten A. Solvik Jeg har i den siste tid vært fraværende fra min faste spalte i Antropress. I løpet av denne tiden har jeg gjort meg noen tanker. Jeg har blant annet blitt opptatt av hvordan antropologer lenge har studert de forskjellige funksjoner og roller mat inngår i, i andre samfunn. Vi har kommet […]